เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การส่งภาพหน้าจอไปยัง IFP อื่นโดยใช้แอป Screen Push ต้องทำอย่างไร

04-07-2020

โปรดทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อส่งภาพหน้าจอไปยัง IFP อื่นโดยใช้แอป Screen Push:
1. ใช้งานแอป Screen Push
2. เปิด Open Screen Push สําหรับ IFP ทั้งสองเครื่อง
3. เปิด Accept Push Automatically (ยอมรับการกดโดยอัตโนมัติ) สําหรับ IFP ทั้งสองเครื่อง
4. IFP ทั้งสองเครื่องต้องอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน
5. เลือก Screen Push (ภาพหน้าจอ) จากเมนูแถบด้านข้าง
6. เลือก IFP เพื่อส่งภาพหน้าจอ
7. เลือก OK (ตกลง)

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?