เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

สามารถบันทึกคําอธิบายประกอบลงในที่เก็บข้อมูลในคลาวด์ได้โดยตรงสําหรับ EZwrite 4.0 ได้หรือไม่

04-07-2020

ไม่ได้ ไม่สามารถบันทึกลงในที่เก็บข้อมูลในคลาวด์ได้โดยตรง จะสามารถบันทึกลงในหน่วยความจําภายในหรือที่เก็บข้อมูลภายนอก (USB) เท่านั้น

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?