เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การตั้งชื่ออุปกรณ์ภายใต้การจัดการอุปกรณ์ของ AMS มีกฎเกณฑ์อย่างไร

04-07-2020

กฎเกณฑ์ในการตั้งชื่ออุปกรณ์จะเป็นดังนี้ "ชื่อรุ่นของอุปกรณ์" + "หมายเลข 4 หลักสุดท้ายของที่อยู่ MAC"
คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์หลังจากเชื่อมโยงอุปกรณ์แล้ว

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?