เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การใช้สาย USB แบบต่าง ๆ ร่วมกันควรมีระยะทางเท่าใด

04-07-2020

คำแนะนำในการใช้สาย USB แบบต่าง ๆ ร่วมกันจะเป็นดังนี้
(1) ระยะห่าง 5 เมตร: สาย USB ปกติ
(2) ระยะห่าง 10 เมตร:
(2-1) สาย USB 10 เมตรสายเดียว: ไม่เสถียรโดยเป็นไปตามพีซี
(2-2) สาย USB ปกติ 5 เมตร + สายขยายสัญญาณ (Repeater Cable) 5 เมตร (3) ระยะห่าง 15 เมตร
(3-1) สาย USB ปกติ 5 เมตร + สายขยายสัญญาณ (Repeater Cable) 5 เมตร + สายขยายสัญญาณ 5 เมตร
(3-2) สาย USB ปกติ 5 เมตร + สาย USB ต่อพ่วง (Extend USB Cable) 5 เมตร + สายขยายสัญญาณ (Repeater Cable) 5 เมตร
(3–3) สาย USB ปกติ 10 เมตร + สายขยายสัญญาณ (Repeater Cable) 5 เมตร
(4) ระยะห่างเกิน 15 เมตร: ต้องใช้สายขยายสัญญาณหรือฮับ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?