เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

แหล่งรับสัญญาณใดที่รองรับ “Monitor OUT”

04-07-2020

"Monitor OUT" จะทํางานเมื่อแหล่งรับสัญญาณคือ VGA เท่านั้น

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?