EL2870U | 28 inch, 4K HDR, 1ms, FreeSync, B.I.+

Không có video liên quan
  • ALL
TOP