Tôi không thể hiển thị hình ảnh từ máy tính của mình sang GV1 thông qua cổng USB Type-C. Làm sao để khắc phục tình trạng này?

02-18-2019


Vui lòng kiểm tra nếu máy tính của bạn và cáp USB Type-C đều hỗ trợ chức năng USB-C Display Port để có thể truyền hình ảnh sang máy chiếu GVI. Ngoài ra, vui lòng kiểm tra cáp USB Type-C được sử dụng có hỗ trợ chức năng Display Port do không phải tất cả các loại cáp USB Type-C đều hỗ trợ chức năng này.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00011/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00011 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00011/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP