Configure cookie notice

Lựa chọn gam màu bị tối màu không lựa chọn được trong OSD. Làm sao để khắc phục tình trạng này?

02-18-2019


Gam màu có thể được chọn khi nguồn đầu vào là HDR10. Vui lòng lựa chọn Picture > Advanced > Color Gamut trong OSD và cài đặt HDR10.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00010/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00010 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00010/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP