Gần đây tôi có mua màn hình BenQ và thử kết nối với máy tính xách tay qua cổng HDMI; nhưng tôi liên tục nhận được thông báo "Không có cáp kết nối" trên màn hình. Vui lòng hướng dẫn tôi để giải quyết tình trạng này?

08-14-2018


Vui lòng thực hiện một trong các bước dưới đây để điều chỉnh cài đặt của nguồn đầu vào.

1. Phím nóng - Chọn đầu vào

2. OSD - Chọn đầu vào: Nhấn nút này để thay đổi đầu vào phù hợp với loại kết nối cáp video của bạn.

3. OSD - Công tắc tự động HDMI: Cài đặt mặc định đang tắt; bạn có thể bật tính năng này. Khi chức năng này được kích hoạt, cổng HDMI hoặc HDMI / MHL sẽ nằm trong vòng lặp chọn tự động đầu vào. Nếu tính năng này không được kích hoạt, bạn phải chọn HDMI hoặc HDMI / MHL bằng cách chọn đầu vào thủ công.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00011/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00011 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00011/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP