Màn hình BenQ của tôi không hiển thị bất kỳ hình ảnh nào khi cáp D-SUB (VGA) được kết nối.

08-14-2018


Vui lòng kiểm tra xem nguồn đầu vào phù hợp đã được chọn trong Màn hình chưa, kiểm tra cáp kết nối. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của BenQ

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00009/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00009 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00009/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP