Màn hình BenQ bật không lên

08-14-2018

 

Vui lòng kiểm tra xem cáp có được kết nối đúng với nguồn điện không hoặc bạn có thể thay đổi nguồn điện. Nếu màn hình vẫn không lên, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00004/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00004 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00004/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP