Configure cookie notice

Hình ảnh trên màn hình của tôi bị hiện tượng bóng mờ (khi cuộn văn bản hoặc di chuyển chuột), làm cách nào để khắc phục hiện tượng này?

08-14-2018


Vui lòng TẮT chức năng AMA trong menu OSD

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00003/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00003 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00003/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP