Không có âm thanh phát ra từ loa màn hình LCD của tôi.

08-14-2018


Vui lòng kiểm tra màn hình BenQ có được kết nối với PC đúng chưa. Âm thanh chỉ có thể được truyền qua cáp HDMI hoặc cáp âm thanh.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00002/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00002 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00002/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP