Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Mẫu máy chiếu này có được chứng nhận IP68 không? Nếu không, thì mã IP nào sẽ áp dụng?

10-18-2021


Mẫu máy chiếu này đã được kiểm tra theo tiêu chuẩn IPX2, có thể chống được nước dạng nhỏ giọt ví dụ như mưa nhẹ hoặc một lượng nhỏ chất lỏng bị đổ.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00058/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00058 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00058/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP