Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

TK800 có tích hợp Bluetooth không?

03-04-2019


TK800 không có chức năng Bluetooth tích hợp.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00006/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00006 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00006/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP