Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Máy chiếu có thể nâng cấp nguồn từ 1080p lên 4K không?

03-04-2019


Máy chiếu BenQ liên tục hiển thị hình ảnh 4K bất kể độ phân giải từ tín hiệu đầu vào. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh sẽ bị giới hạn nếu độ phân giải từ tín hiệu đầu vào ban đầu không phải là 4K. Do đó, máy chiếu BenQ không thể nâng cấp tín hiệu 1080p lên chất lượng 4K.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00001/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00001 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00001/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP