Tại sao máy chiếu không có Google Play?

11-04-2020

AMặc dù máy chiếu này sử dụng hệ điều hành Android nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để có các dịch vụ hoặc sản phẩm của Google.

Trong khi đó, BenQ đã cài đặt sẵn kho ứng dụng Aptoide TV trên máy chiếu của bạn.

Aptoide TV cung cấp các ứng dụng để phát trực tuyến các nội dung, chẳng hạn như Netflix, YouTube, Dailymotion và KODI.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00037/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00037 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00037/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP