Tại sao cài đặt kết hợp màu OSD biến mất sau khi bật màn hình bằng nút nguồn?

03-04-2019


Nếu cài đặt kết hợp màu được định cấu hình trong menu OSD "Save Color Setting" sử dụng nút bấm OSD nhưng không được lưu, cài đặt kết hợp màu mới sẽ bị mất khi màn hình bị tắt và bật lại. Để lưu cài đặt, vui lòng mở menu OSD, chọn Save Color Setting và chọn Custom Mode 1 hoặc Custom Mode 2.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00017/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00017 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00017/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP