Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Máy chiếu của tôi không có đầu vào SPDIF. Nếu có phòng phim 4K tại nhà, âm thanh có thể được phát qua cổng HDMI không?

03-04-2019

Khi phát nội dung 4K, âm thanh có thể được phát qua HDMI. Nên sử dụng cáp HDMI 2.0.


Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00005/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00005 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00005/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP