Máy chiếu của tôi không có đầu vào SPDIF. Nếu có phòng phim 4K tại nhà, âm thanh có thể được phát qua cổng HDMI không?

03-04-2019

Khi phát nội dung 4K, âm thanh có thể được phát qua HDMI. Nên sử dụng cáp HDMI 2.0.


Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00005/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00005 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00005/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP