Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khi tôi sử dụng máy chiếu với đầu phát 4K Bluray, tôi nhận được thông báo "Your projector is not compatible with 4K". Tôi phải làm gì để khắc phục tình trạng này?

03-04-2019

Vui lòng tắt chức năng 3D của máy chiếu. Khi chức năng 3D được bật, độ phân giải sẽ là 1080p thay vì 4K. Đây là lý do tại sao tin báo lỗi được hiển thị.

 


Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00004/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00004 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00004/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP