Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao màn hình của tôi xuất hiện một khung hình khi bật PBP? Tại sao lại có tình trạng này và có thể gỡ bỏ được không?

10-04-2021


Đây là tính năng chính của chế độ PBP, hay Picture By Picture. Bạn không thể xóa khung đã thêm trong màn hình khi sử dụng chế độ PBP.

Ví dụ về khung màu xanh lam:

LCD blue frame in PBP

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00018/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00018 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00018/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP