Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Màn hình có hỗ trợ PBPx4 không?

04-09-2021


Có, màn hình có hỗ trợ PBPx4. Để cài đặt chế độ PBP có bốn hình ảnh hiển thị cạnh nhau, hãy xác định nguồn video cho bốn cửa sổ tương ứng.

Lưu ý: chế độ này không khả dụng khi bật HDR.Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00014/jcr:content/faqpar/faqsearch_copy /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00014 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00014/_jcr_content/faqpar/faqsearch_copy.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP