Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tôi có thể tìm ICC profiles ở đâu?

12-18-2019

ICC profiles được tạo bằng Palette Master Element có thể được tìm thấy ở các vị trí dưới đây, tùy thuộc vào hệ thống hoạt động của máy tính của bạn:

- Windows: C:\Windows\System32\spool\drivers\color

- MAC: Users\[User Name]\Library\ColorSync\ProfilesTìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00002/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00002 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00002/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP