Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Làm cách nào tôi có thể điều chỉnh màu trên màn hình khi màu sắc bị ảnh hưởng bởi HDMI?

12-02-2020

Vui lòng kiểm tra cài đặt cạc đồ họa. Nếu dải đầu ra HDMI là dải đầy đủ RGB (YcbCr) (0-255) hoặc dải giới hạn RGB (YcbCr) (16-235), hãy cài đặt màn hình qua OSD sang dải HDMI RGB PC (0-255) hoặc RGB (16 -235) để phù hợp với cài đặt cạc đồ họa của bạn.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00054/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00054 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00054/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP