Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao bàn phím của tôi không hoạt động trên màn hình?

03-04-2019


Các thiết bị bên ngoài, như bàn phím và chuột không thể hoạt động trên màn hình nếu các cổng USB bên dưới trên màn hình không được kích hoạt. Sau khi các cổng USB được kích hoạt, các thiết bị bên ngoài sử dụng các cổng này có thể bắt đầu hoạt động trên màn hình. Để kích hoạt các cổng USB bên dưới, vui lòng kết nối máy tính của bạn với cổng USB Type-C trên màn hình bằng cáp USB có sẵn.

 


Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00027/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00027 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00027/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP