SWทำไมสีของเว็บไซต์ถึงสว่างจ้าเกินไปบนจอมอนิเตอร์ SW

09-27-2018

โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการ์ดจอของท่านเพื่อให้มั่นใจว่า ผลจาก HDMI อยู่ในพิสัยเต็ม (0-255) แทนที่จะเป็นพิสัยแบบจำกัด (16-235) และตั้งค่าพิสัยของ HDMI สำหรับจอมอนิเตอร์ของท่าน

 

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00012/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00012 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00012/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP