สามารถติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์การปรับแต่งจากภายนอกได้หรือไม่

09-27-2018

 


ได้ แต่ใช้สำหรับการปรับแต่งซอฟต์แวร์เท่านั้

สำหรับการปรับแต่งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์การปรับแต่งจากภายนอกจะแทรกแซงซอฟต์แวร์ Palette Master ของ BenQ รวมถึงอุปกรณ์ช่วยปรับแต่ง (X-rite i1pro / i1pro2 / i1 display pro, Datacolor Spyder 4/5) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน หากมีการใช้ Palette Master Element โปรดมั่นใจว่า ได้ปิดซอฟต์แวร์การปรับแต่งภายนอก

Was this information helpful?

ใช่ ไม่
TOP