ราคา จำนวน

สามารถเลือก Lamp Mode เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อตัวส่งข้อมูลได้หรือไม่

09-27-2018

เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวส่งข้อมูลจะไม่สามารถเลือก Lamp Mode ได้  การเลือก Lamp Modeสามารถทำได้หลังจากเปิดโปรเจคเตอร์ 3 นาที และต้องเชื่อมต่อกับตัวส่งข้อมูล เพราะ Lamp Mode ถือว่าเป็น Picture Mode 

สำหรับโฮมโปรเจคเตอร์ของ BenQ หากไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวส่งข้อมูลแล้ว ท่านจะไม่สามารถเลือก Picture Mode ใด ๆ ได้ ซึ่งรวมถึง Lamp Mode ด้วย

 

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP