โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (IFP) ในการเรียนการสอน

BenQ
2021/09/20

โรงเรียนเซนต์คาเบรียลเป็นโรงเรียนชายล้วนขนาดใหญ่ ในเครือคณะภารดาเซนต์คาลเบรียล และปัจจุบันมี ภารดา ดร.มณฑล ประทุมราช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล มาตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนที่ผลิตบุคลากรมีชื่อเสียงมากมาย และโดดเด่นทั้งในด้านวิชาการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ มีการจัดการรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับวัยและช่วงชั้นของแต่ละระดับ จึงมีการจัดหาและเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เท่าทันสากลและเพื่อพัฒนาบุคคลากรของโรงเรียน

โรงเรียนจึงตั้งใจจะสร้างห้องเรียนรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้รู้เท่าทันเทคโนโลยีมากขึ้น ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และเปิดโลกให้กับทั้งคุณครูและนักเรียนเอง และโรงเรียนได้โจทย์มาว่า ต้องการอุปกรณ์ที่สามารถช่วยครูผู้สอนในการสอนออนไลน์ รวมถึงออฟไลน์ด้วยเช่นกัน เพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น เช่น สถานการณ์โรคระบาด เพื่อให้สามารถเรียนออนไลน์ได้สะดวก และอุปกรณ์ยังต้องสามารถอำนวยความสะดวกได้ทั้งครูรวมถึงฝ่ายดูแลอาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากการจัดซื้ออุปกรณ์ไอทีแต่ละชิ้นเพื่อห้องเรียนจำนวนหลายร้อยห้อง จำเป็นต้องคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีเองด้วย ซึ่งกระดานอัจฉริยะของเบ็นคิวเองก็ค่อนข้างตอบโจทย์คลอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ที่ทางคุณครูและโรงเรียนต้องการ

Resolution of 4K UHD monitor screen showing sharper detail than FHD, HD, and SD

โรงเรียนจึงได้นำกระดานอัจฉริยะมาติดตั้ง เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างครูและนักเรียนให้ก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ โดยโละการเรียนการสอนแบบเก่า ๆ ตามตำราเรียน ให้นักเรียนได้รู้จักรูปแบบการเรียนในแบบใหม่ และเพื่อให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูมากขึ้น โรงเรียนเซนต์คาลเบรียลเชื่อว่าเทคโนโลยีการศึกษาใหม่ๆ จะนำพาให้เด็กมีความกล้าที่จะแสดงออก และสามารถทำให้เด็กรักที่จะเรียนมากขึ้น โดยปัจจุบันทางโรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้ทำการติดตั้งกระดานอัจฉริยะ รุ่น RP8602 ไปแล้วทั้งหมด 27 ห้องเรียน โดยนำร่องที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีแผนที่จะติดตั้งให้ครบทุกระดับชั้นไปเรื่อย ๆ

จากที่ทางโรงเรียนและคุณครูได้ทดลองใช้ คุณครูส่วนใหญ่จะชื่นชอบกับฟังก์ชั่นของ EZWrite ของกระดานอัจฉริยะมาก รวมถึงโซลูชั่นอื่นๆ เช่น Germ-Resistance ระบบตรวจจับความชื้นในอากาศ หรือตรวจจับค่าออกซิเจน รวมถึงฟังก์ชั่นเปิดปิดเครื่องจากระยะไกล (Device Management System) และตรวจเช็คสเตตัสเครื่องแต่ละเครื่องได้จากระยะไกล ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับฝ่ายไอทีของทางโรงเรียน รวมถึงระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับ Cloud ของอาจารย์เองได้เลย ( Account Management System)

โรงเรียนเซนต์คาเบรียลให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นครู หรือนักเรียน โรงเรียนจึงไม่หยุดคิดที่จะหาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาโรงเรียน และหวังว่านักเรียนที่จบจากที่โรงเรียนเซ็นคาเบรียลทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี และนำความรู้ที่ได้จากโรงเรียนไปใช้ได้ในอนาคต

100 HZ refresh rate providing sharper image than 60 Hz

อ่านเพิ่มเติม

สินค้าที่น่าสนใจ

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP